No. _____
  
 
 . _____________ "___"_________ 19__ .
 
 _______________________________________________, 
 ( , )
 
 "",  ________________________________________________,
 (, , , )
 
  __________________________________________,
 (, , )
 
   . __________________________________, __ 
 (, , )
 
 "",   
  :
 
 1. 
 
 1.1.   
    
 ___________________________ ___________ , 
 No. ________________________, No. __________________________,
 ________________________ ,  ______________________,
  ____________________________________________
 .
 1.2.   ____________
 ________________________________  , 
  .
 
 2. 
 
 2.1.   
  -,  
 .
 2.2.    
    
 -,  .
 2.3.  _______________________________ 
  .
 2.4.   
    , 
 - ( ..).
 2.5.    . 2.4
    
 . -  
 ,  
    5 
 .
 
 3. 
 
 3.1.   
 ____________________________________________________________________,
 ( : , ___  )
 
 ____________________________________________________________________.
 ( )
 
 
 4.  
 
 4.1.   "___"___________ 19___ . 
 "___"___________ 19__ .    
 .
 
 5. 
 
 5.1.   
      -
     ,
    5  
  .
    
   ,  
 ___%    .
 5.2.    
 .    
    . 2.3 
     
  .
   .
 
 6. 
 
 6.1.     -
 .
 6.2.    
 ______________________________ .  
 ()
 
 .
 6.3.  ,   -
 ,   
 .
 6.4.   ,  -
 .
 6.5. ___________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 
 7.   
 
 : __________________________________________________
 (, , )
 
  _________________ No. ___________ _______________
 _____________________________________________________________________
 : ______________________________________________________________
 
 : _____________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 
 
 
 
 ___________________ ____________________
 () ()
 ..

 

 
< .   . >
: