. NO. 59

. NO. 59

 
   
  ,
 
  
 6 1987 . No. 01/16-01
 (  
 9 1991 . No. 14-3/30
   )
 
 No. 59
 
   
 
, ____________________________________, 
 (, )
 
__________________________________________________________, 
 (  )
 
______________________________________  
 ( )
 
() No.________, ____________________________
 ( )
 
"___"____________199__  _________________________ 
 ( )
 
______________________________  _____________________________,
 ( ) (,  )
 
 _____________________________, 
 ( )
 
 "__"_______199__    ,
 _________________________________________________ 
 ( , , )
 
(, )  "___"_______199__
   .
    _______________________
 (
 
_____________________________________________________________________.
  )
 
  ,  44 
   7 1937 , 
    ().
 
 _________________ "___"___________199__ 
 
  __________________________
 
  No.__________________________
 
 ___________________
 ()
 

 

 
< .   . >
: